Ndjekja e këndimit të imamit me Kuran në dorë

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 4 minuta lexim
Ndjekja e këndimit të imamit me Kuran në dorë
 
Pyetje: A lejohet që në namazin e teravive ose në namazin e natës, kur imami këndon gjatë, të mbajmë një mus’haf në dorë për të ndjekur këndimin e tij?  Nëse po, a lejohet ta ndjekim edhe me Kuranin arabisht që është instaluar në celular? Po për ata që nuk dinë arabisht, a lejohet të ndjekin përkthimin e kuptimeve të tij në gjuhën shqipe?
 
Përgjigje: Në namazet vullnetare, siç është namazi i teravive ose namazi i natës, lejohet që Kurani të këndohet duke e lexuar atë nga Mus’hafi. Dhekuani, një nga shërbyesit e nënës së besimtarëve, Aishes (radijallahu anha), kur bëhej imam në faljen e natës e këndonte Kuranin duke e lexuar atë nga Mus’hafi. (Transmeton Buhariu, Ibn Ebi Shejbe etj.) Ky veprim është dhe argumenti kryesor i shumicës së dijetarëve që e lejojnë leximin e Kuranit nga Mus’hafi në namaz, përveç imam Ebu Hanifes, i cili mendon se namazi në këtë mënyrë është i pasaktë.
 
Nisur nga kjo ne mbështesim mendimin e shumicës se: lejohet që dikush nga xhemati ta ndjekë këndimin e imamit në namazin e teravive ose në namazin e natës nga Mus’hafi. Kjo vlen edhe për ndjekjen e këndimit të Kuranit nga celulari, ku ai ndodhet i instaluar në të, por me kusht që personi të mos merret me veprime të tjera përveç ndjekjes së këndimit. Por, këtu theksojmë se ndjekja e këndimit nga Mus’hafi ose celulari nuk duhet të bëhet shkak shpërqendrimi në namaz, dhe as objekt shqetësimi për besimtarët e tjerë që falen ngjitur me të.
Gjithsesi, praktika më e mirë është që çdo njeri ta ndjekë këndimin e imamit vetëm nëpërmjet dëgjimit, sepse kjo është tradita e selefëve, të cilët e përcillnin këndimin e imamit në namaz me dëgjim dhe përqendroheshin në atë që dëgjonin.
 
Ndërsa, për sa i përket ndjekjes së imamit duket lexuar përkthimin e kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe, theksojmë se ky veprim nuk duhet të bëhet, sepse përkthimi nuk është vetë Kurani, por më së shumti një tefsir apo komentar i kuptimeve të tij. Ndërkohë këndimi i Kuranit dhe dëgjimi i tij, ashtu siç është shpallur, është adhurim më vete, ndërsa leximi i përkthimit dhe komenteve është një formë studimi dhe namazi është vend adhurimi dhe jo studimi. Dhe veç kësaj e detyron lexuesin që duke shfletuar dhe lexuar të bëjë lëvizje të tepërta dhe të panevojshme në namaz.
Nëse dikush dëshiron të ndjekë kuptimet e sureve apo ajeteve që imami këndon në namaz, atëherë ai mund të shfletojë përkthimin e kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe para ose pa namazit, pa qenë nevoja që këtë ta bëjë në namaz.
 
Allahu e di më së miri.
 
Komisioni Pyetje & Përgjigjeve pranë LHSH