Thënie të ndritura

Lidhja e Hoxhallarëve Lidhja e Hoxhallarëve 1 minuta lexim

Mlodhi dhe përzgjodhi: hoxhë Ahmed Çifliku

 

“Alkooli e deh mendjen, gjakun dhe trupin, kurse muzika e deh zemrën dhe shpirtin.” (Ibn Kajimi)

“Osman Ibn Afani dhe Ebu Bekri nuk e kanë pirë alkoolin, as gjatë kohës së injorancës para Islamit.” (Ebu Davudi)

“I Dituri ecën në rrugën e mesme, me dy shoqërues, dijen dhe mendjen.” (Abdurraham ibn Xheuzi)

“Nuk plotësohet adhurimi vetëm nëpërmjet dy veprimeve, të cilat nuk bëjnë dot pa njëra-tjetrën frikës dhe shpresës, frika e ndalon njeriun nga veprat e liga, kurse shpresa e nxit atë për vepra të mira.” (Ibn Kethiri)

Sufjani Theuriu i tha shokut të vet: “Çfarë të bëri të paturpshëm. Falesh kur njerëzit të shohin dhe fle kur nuk të sheh askush.” (Abdurrahman Ibn Xheuzi)

Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Agjërimi është mburojë për besimtarin (nga gjynahet ose e mbron atë nga zjarri i Xhehenemit.” (Ibn Abdilberri)